Digitalna pristupačnost

JEDINSTVENI DIGITALNI PRISTUPNIK

 • Grad Čazma uključila se u uspostavu Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

 • Jedinstvenim digitalnim pristupnikom Grad Čazma želi omogućiti pristup svim svojim uslugama i informacijama o pravima, obvezama i pravilima utvrđenima u pravu Unije i nacionalnom zakonodavstvu, a koje su primjenjive na korisnike koji ostvaruju ili namjeravaju ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u pogledu unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe.

 

       1. TURIZAM       2. NASELJA

 • Naselja u sastavu Grada Čazme su:
  Andigole, Bojana, Bosiljevo, Cerina, Čazma, Dapci, Dereza, Donji Draganec, Donji Dragičevci, Donji Lipovčani, Donji Miklouš, Gornji Draganec, Gornji Dragičevci, Gornji Lipovčani, Gornji Miklouš, Grabik, Grabovnica, Komuševac, Marčani, Martinac, Milaševac, Novo Selo, Općevac, Palančani, Pavličani, Pobjenik, Pobrđani, Prnjarovac, Prokljuvani, Sišćani, Sovari, Suhaja, Vagovina, Vrtlinska, Vučani i Zdenčec.Š

       3. LOKALNI RAZVOJ I POSLOVNE USLUGE


       4. KOMUNALNE USLUGE


5. SOCIJALNA SKRB

 • Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 18/22) i članka 34. Statuta Grada Čazme («Službeni vjesnik» Grada Čazme 13/21), Odlukom Gradskog vijeća Grada Čazme o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Čazma, korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

 

 • Jednokratne pomoći za studente

 • Pravo sudjelovanja imaju SVI studenti koji ostvaruju sljedeće uvjete:
  - prebivalište na području Grada Čazme,
  - status redovnog studenta preddiplomskih i diplomskih studija u Hrvatskoj

 • Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  1) propisani obrazac za prijavu
  2) preslika osobne iskaznice (s obje strane) podnositelja zahtjeva,
  3) potvrdu o redovitom upisu na fakultet (može iz sustava e-građani)
  4) preslika kartice žiro računa studenta (IBAN)

  Obrazac: prijavnica jednokratna pomoć za studente (.doc)

 • Studentski krediti

 • Pravo na sufinanciranje studentskih kredita ostvaruju svi redovni i izvanredni studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija) i stručnih studija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
  Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
  - prebivalište na području Grada Čazme
  - državljanstvo Republike Hrvatske
  - upisan fakultet

 • Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  - prijavni obrazac (obrazac se može dobiti u Gradskoj upravi Grada Čazme ili na Internet stranici Grada Čazme)
  - preslika osobne iskaznice
  - potvrdu o upisu na fakultet

  Obrazac: prijavni obrazac – studentski krediti  (.doc)


 • Grad Čazma će sufinancirati cjelokupnu ugovorenu i interkalarnu kamatu po kreditima odobrenim u Erste&Steiermärkische Bank d.d. za svakog studenta koji realizira kredit u banci. Kredit, svakom kandidatu pojedinačno, odobrava Erste&Steiermärkische Bank d.d., sukladno kriterijima i uvjetima banke.

 • Grad Čazma sufinancirat će kamatu kredita za nenamjenske troškove školovanja (bez pravdanja troškova računima) ukoliko se isplata kredita realizira u mjesečnim tranšama. Ukoliko isplata odnosno korištenje kredita ide jednokratno, Grad Čazma sufinancirati će kamatu jedino uz pravdanje računom za trošak školarine te u tom slučaju banka isplaćuje odobreni iznos kredita direktno fakultetu po izdanom računu.

 • Iznos kredita te rokove korištenja i vraćanja kredita utvrđuje banka za svakoga korisnika pojedinačno te banka može odbiti zahtjeve studenata ukoliko ne zadovoljavaju uvjete banke.
  Nakon odobrenja kredita od strane banke, Grad Čazma potpisuje Ugovor o sufinanciranju kamate sa svakim studentom koji realizira kredit u banci.

 • Božićnice za umirovljenike

 • Grad Čazma u povodu božićnih blagdana dodjeljuje jednokratnu financijsku pomoć umirovljenicima - Božićnicu.
 • Iznos pomoći, visinu mirovine za ostvarivanje prava, način podnošenja zahtjeva, potrebnu dokumentaciju i način isplate utvrdit će Gradonačelnik posebnom Odlukom.

 • Kako bi ostvarili pravo na pomoć, umirovljenici su dužni Gradu Čazmi donijeti:

  1. kopiju osobne iskaznice i dokument s OIB-om (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)
  2. kopiju zadnjeg odreska mirovine (tuzemna i/ili inozemna) ili izvod iz banke na kojemu je vidljiv iznos mirovine - uzimaju se u obzir ukupna primanja iz mirovinskog sustava (mirovina i zaštitni dodatak na mirovinu)
  3. popuniti Zahtjev za isplatu (koji se može dobiti u Gradskoj upravi ili na www.cazma.hr ili zatražiti putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
  4. Kopiju kartice tekućeg računa

  Obrazac: zahtjev za umirovljenike (Božićnice)  (.docx)

 • Jednokratna novčana pomoć

 • Jednokratna novčana pomoć je izvanredna socijalna mjera, a može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla, požara i sl.) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe, u određenim posebno hitnim slučajevima. Pomoći se isplaćuju prema pojedinačnim Odlukama Gradonačelnika.

 • Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka može se priznati: za nabavu osnovnih predmeta u kućanstvu, za nabavu lijekova ili za podmirenje troškova liječenja, za nabavu nužne obuće i odjeće, za nabavu prehrambenih namirnica, za podmirenje troškova stanovanja (električna energija, voda, komunalna naknada i sl.), sanaciju oštećenja nastalih u elementarnoj nepogodi te za ostale životne potrebe.

 • Jednokratna novčana pomoć može se priznati kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

 • Jednokratna novčana pomoć može se odobriti i korisnicima naknade za troškove stanovanja pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje troškova stanovanja koji se financiraju iz Gradskog proračuna.

 • Ukupni iznos priznatih jednokratnih novčanih pomoći u jednoj proračunskoj godini ne može veći od 70,00 EURA, osim u iznimnim slučajevima (sanacija kuće nakon požara, liječenje i sl.).

 • Pravo na pomoć ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva.

  Obrazac: zamolba za jednokratnu pomoć  (.docx)

 • Pomoć za novorođenu djecu

  Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče ostvaruju sva novorođena djeca s prebivalištem na području Grada Čazme. Pomoć iznosi jednokratno

  - 670 EURA za prvo novorođeno dijete u obitelji
  - 930 EURA za drugo novorođeno dijete u obitelji
  - 1.330 EURA za treće i svako sljedeće novorođeno dijete u obitelji

 • Za ostvarivanje prava na pomoć nije potrebno podnositi zahtjev u Gradskoj upravi već je dovoljno podnijeti prijavu novorođenog djeteta u Matičnom uredu u Čazmi ili putem sustava e-građani (zahtjev se elektronski preuzima putem elektroničkog sustava).


 • Naknada za troškove stanovanja

 • Naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade, osim beskućnika koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali uslijed radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

 • Naknadu za troškove stanovanja Grad će priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno kućanstvu. Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, naknada za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. Grad naknadu za troškove stanovanja može djelomično ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade (uplatom ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu na temelju dostavljenih računa/uplatnica korisnika).

 • Podnositelj zahtjeva za priznavanje naknade za troškove stanovanja dužan je Gradu Čazmi, uz zahtjev priložiti presliku rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi te dokaze (računi, uplatnice, obračuni i sl.) temeljem kojih će Grad Čazma u upravnom postupku utvrditi visinu stvarnih mjesečnih troškova stanovanja.

  Obrazac: zahtjev za podmirenje troškova stanovanja  (.docx)

 • Sufinanciranje karata za prijevoz

 • Grad Čazma sufinancirat će kupnju mjesečne karte za prijevoz učenicima Srednje škole Čazma koji putuju manje od 5 kilometara od mjesta stanovanja do škole. Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz učenika u iznosu 75 %, imaju svi učenici s prebivalištem na području Grada Čazme, a koji putuju u Srednju školu Čazma manje od 5 kilometara odnosno iz naselja Milaševac, Grabovnica, Dereza i Bosiljevo (odnosno oni učenici koji ne ostvaruju pravo na subvenciju države za sufinanciranje prijevoza).

 • Pravo na sufinanciranje troškova mjesečne karte za prijevoz studenata, u iznosu 50 %, imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Grada Čazme, koji ne ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz iz nekih drugih izvora (npr. Centar za socijalnu skrb).

 • Grad Čazma iznos sufinanciranja uplaćuje prijevozničkoj tvrtki Čazmatrans nakon ispostavljene fakture Gradu Čazmi i priloga sa popisom učenika koji su kupili mjesečnu kartu.

 • Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, učenici/studenti dužni su Gradu Čazmi donijeti potvrdu o upisu u Srednju školu Čazma/fakultet osobno u Gradsku upravu ili putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te će Grad Čazma učeniku izdati potvrdu kojom ostvaruje pravo na sufinanciranje.

 • Potvrda vrijedi za cijelu školsku/akademsku godinu.

 • Temeljem potvrde Grada Čazme, prijevoznik će izdati kartu učenicima i studentima po povlaštenoj cijeni.

 • Pomoć pri kupnji radnih bilježnica i ostalih radnih materijala

 • Grad Čazma sufinancirat će kupnju radnih bilježnica i ostalih radnih materijala za sve učenike Osnovne škole Čazma na način da će kupiti radne bilježnice i ostale radne materijale za sve učenike OŠ Čazma od 1. do 8. razreda (ukoliko isto nije osigurano iz državnog proračuna ili drugih izvora).

 • Ovlašćuje se Gradonačelnik za donošenje posebnih Odluka kojima će se utvrditi provedba ove točke.

 • Nabavu za kupnju radnih bilježnica i ostalih radnih materijala provodi Grad Čazma.